top of page

מידע משפטי

מדיניות פרטיות (pdf)

השלכות מס בעת קבלת מענק (pdf)

הצהרות והתחייבויות מבקש המענק

 
 1. המענק הינו מענק חד פעמי. המבקש מצהיר בזאת שהוא לא קיבל מענק נוסף מעוטף לעסק לצפון (להלן "התוכנית"). בכל מקרה, במידה ומסיבה כלשהי, המבקש קיבל יותר ממענק אחד, בין אם כתוצאה מטעות של המבקש ובין אם כתוצאה מטעות של התוכנית, המבקש מתחייב להחזיר את המענק הנוסף תוך שלושה ימי עבודה.
   

 2. הענקת המענק החד פעמי כפופה לתבחין התכנית להענקת המענק, זמינות הכספים בתכנית והעדר מניעה חוקית על פי כל דין. התוכנית אינה מתחייבת להעניק את המענק בכל מקרה גם אם מולאו התנאים להענקתו; אם יתברר (גם לאחר הענקת המענק) כי הפרטים שמסרת (כולם או חלקם) אינם נכונים ומדויקים, הנך מתחייב בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת להחזיר את כספי המענק לתוכנית מיד לאחר פניית התכנית אליך, ומוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה בקשר לכך.
   

 3. המענק החד פעמי פטור ממע"מ (תקנה 3(א)(2)(א) לתקנות מע"מ מחריגה מחובת הטלת מע"מ תקבול הניתן מתקציבי הסוכנות היהודית). בנוסף, לפי ייעוץ משפטי שקיבלה הסוכנות היהודית המענק עשוי להיות פטור ממס הכנסה אבל מוטל על מקבל המענק לדווח אודות קבלת המענק בדוח השנתי.
   

 4. ככל שמדובר בפרטים/נתונים שאינם שלך, הנך מצהיר כי קיבלת הסכמה מלאה למסירת הפרטים/הנתונים כאמור;
   

 5. התוכנית ו/או השותפים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, הוצאה ו/או חבות שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בקשר עם השימוש באתר זה ו/או בטופס זה ו/או בקשר עם המסמכים ו/או המידע האמור בהם  שמסרת או צירפת במסגרת טופס זה ו/או הסתמכות על קבלת כספי המענק ו/או זמינותם של הנ"ל. הנך פוטר בזאת את התוכנית ו/או השותפים ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר עם האמור ומוותר ויתור מלא ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או בקשה כנגד התוכנית ו/או השותפים;
   

 6. התוכנית ו/או השותפים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה בכספי המענק (ככל שיינתן);
   

 7. התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאים אלו ו/או טופס זה ו/או את הקריטריונים לזכאות למענק בכל עת וללא הודעה מראש;
   

 8. התוכנית רשאית לפצל את סכום המענק לפי שיקול דעתה באופן שהשלמת הענקתו תבוצע רק לאחר שמקבל המענק יקיים פגישת ייעוץ עם נציג/י מיזם "אחים לעסק" ו/או גורם אחר העוסק במתן שירותי ייעוץ וליווי עסקי ומנטורינג ומקבל המענק נותן הסכמתו להעברת פרטיו לצורך קיום פגישת ייעוץ כאמור.
   

 9. התוכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הסיוע והענקת המענקים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   

 10. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם תנאים אלו ו/או טופס זה ו/או בקשר עם המענק יהיו שייכים לתוכנית ו/או לשותפים ו/או בעל הזכויות החוקי בלבד, ואין לעשות כל שימוש בתוכן האמור בהם אלא בכפוף להסכמת התוכנית מראש ובכתב;
   

 11. אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר בטופס זה למעט מטרת הגשת הבקשה לקבלת מענק.
   

 12. הדין החל בכל הקשור עם תנאים אלו ו/או אתר זה ו/או טופס זה ו/או בקשר עם המענק יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור עם האמור תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

bottom of page