top of page

מידע משפטי

מדיניות פרטיות (pdf)

השלכות מס בעת קבלת מענק (pdf)

הצהרות והתחייבויות מבקש המענק

 
 1. המענק הינו מענק חד פעמי. המבקש מצהיר בזאת שהוא לא קיבל מענק נוסף מעוטף לעסק למילואים (להלן "התכנית"). בכל מקרה, במידה ומסיבה כלשהי, המבקש קיבל יותר ממענק אחד, בין אם כתוצאה מטעות של המבקש ובין אם כתוצאה מטעות של התכנית, המבקש מתחייב להחזיר את המענק הנוסף תוך שלושה ימי עבודה.
   

 2. הענקת המענק החד פעמי כפופה לתבחין התכנית להענקת המענק, זמינות הכספים בתכנית והעדר מניעה חוקית על פי כל דין. התכנית אינה מתחייבת להעניק את המענק בכל מקרה גם אם מולאו התנאים להענקתו; אם יתברר (גם לאחר הענקת המענק) כי הפרטים שמסרת (כולם או חלקם) אינם נכונים ומדויקים, הנך מתחייב בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת להחזיר את כספי המענק לתכנית מיד לאחר פניית התכנית אליך, ומוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה בקשר לכך.
   

 3. המענק החד פעמי פטור ממע"מ (תקנה 3(א)(2)(א) לתקנות מע"מ מחריגה מחובת הטלת מע"מ תקבול הניתן מתקציבי הסוכנות היהודית). בנוסף, לפי ייעוץ משפטי שקיבלה הסוכנות היהודית המענק עשוי להיות פטור ממס הכנסה אבל מוטל על מקבל המענק לדווח אודות קבלת המענק בדוח השנתי.
   

 4. ככל שמדובר בפרטים/נתונים שאינם שלך, הנך מצהיר כי קיבלת הסכמה מלאה למסירת הפרטים/הנתונים כאמור;
   

 5. התכנית ו/או השותפים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, הוצאה ו/או חבות שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בקשר עם השימוש באתר זה ו/או בטופס זה ו/או בקשר עם המסמכים ו/או המידע האמור בהם  שמסרת או צירפת במסגרת טופס זה ו/או הסתמכות על קבלת כספי המענק ו/או זמינותם של הנ''ל. הנך פוטר בזאת את התכנית ו/או השותפים ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר עם האמור ומוותר ויתור מלא ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או בקשה כנגד התכנית ו/או השותפים;
   

 6. התכנית ו/או השותפים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה בכספי המענק (ככל שיינתן);
   

 7. התכנית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאים אלו ו/או טופס זה ו/או את הקריטריונים לזכאות למענק בכל עת וללא הודעה מראש;
   

 8. התכנית רשאית לפצל את סכום המענק לפי שיקול דעתה באופן שהשלמת הענקתו תבוצע רק לאחר שמקבל המענק יקיים פגישת ייעוץ עם נציג/י מיזם "אחים לעסק" ו/או גורם אחר העוסק במתן שירותי ייעוץ וליווי עסקי ומנטורינג ומקבל המענק נותן הסכמתו להעברת פרטיו לצורך קיום פגישת ייעוץ כאמור.
   

 9. התכנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הסיוע והענקת המענקים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   

 10. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם תנאים אלו ו/או טופס זה ו/או בקשר עם המענק יהיו שייכים לתכנית ו/או לשותפים ו/או בעל הזכויות החוקי בלבד, ואין לעשות כל שימוש בתוכן האמור בהם אלא בכפוף להסכמת התכנית מראש ובכתב;
   

 11. אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר בטופס זה למעט מטרת הגשת הבקשה לקבלת מענק.
   

 12. הדין החל בכל הקשור עם תנאים אלו ו/או אתר זה ו/או טופס זה ו/או בקשר עם המענק יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור עם האמור תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

bottom of page